VOORWAARDEN

Bij een afspraak voor een behandeling vragen wij om je adresgegevens en telefoonnummer.

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van behandelingen en diensten door Helend Licht, eigenaresse Lara van Wijk, hierna genoemd als Helend Licht.

Afzeggingen

Het afzeggen van een behandelingsafspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren, via de telefoon, te geschieden, anders wordt 100% in rekening gebracht naar de cliënt. Voor workshops, cursussen, bijeenkomsten en alle andere activiteiten bij Helend Licht dient dit (m.u.v. overmacht situaties) uiterlijk 5 werkdagen vooraf te geschieden.
Wanneer er afgezegd wordt binnen de genoemde periode voor een consult, workshop of cursus dan wordt 100% van de prijs berekend. Bij geen afzegging en ook niet aanwezig zijn op consult of workshop/cursus of andere activiteit geldt dat 100% van het overeengekomen bedrag afgerekend dient te worden. Helend Licht behoudt zich het recht voor workshops en cursussen af te zeggen wanneer er minder dan gestelde aanmeldingen zijn die bij de activiteit worden aangegeven.

Betalingsvoorwaarden

Betaling voor workshops en voor de aangemelde cursus dient één week voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn op het banknummer NL 65 ASNB 0781142059 van Helend Licht te Groningen. Bij aanmeldingen wordt gevraagd om een aanbetaling. Voor instellingen of bedrijven geldt betaling na afloop van de activiteit(en). Hiervoor ontvangt deze een factuur waarna betaling uiterlijk twee weken na de gehouden activiteit op het rekeningnummer van Helend Licht wordt overgemaakt.

Overschrijding betalingstermijn

Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Helend Licht zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander is vastgelegd in het nieuwe burgerlijk wetboek.